ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรจัดกิจกรรม Ubiquitous U-Learn We Share ครั้งที่ 1/2565 ธีม Ready Set Go : กว่าจะเป็นวิจัย I แรงบันดาลใจ จริยธรรม และการเผยแพร่ ในหัวข้อ “สู่เส้นทางการวิจัย จรรยาบรรณกับการวิจัย : กรณีการคัดลอกผลงานทางวิชาการ”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษ์ ได้รับเชิญจากหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไปเป็นวิทยากรจัดกิจกรรม Ubiquitous U-Learn We Share ครั้งที่ 1/2565 ธีม Ready Set Go : กว่าจะเป็นวิจัย I แรงบันดาลใจ จริยธรรม และการเผยแพร่ ในหัวข้อ “สู่เส้นทางการวิจัย จรรยาบรรณกับการวิจัย : กรณีการคัดลอกผลงานทางวิชาการ” เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 19:00 – 20.30 น. ผ่านระบบออนไลน์

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง ได้รับเชิญไปเป็นประธานกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี ประจำปีการศึกษา 2566  และเข้าร่วมประชุมพิจารณาผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา