อาจารย์ ดร.นยา สุจฉายา อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิชาการจัดการจดหมายเหตุ ครั้งที่ 1

อาจารย์ ดร.นยา สุจฉายา อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษ์ ได้รับเชิญจากฝ่ายพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม ไปเป็นวิทยากรโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิชาการจัดการจดหมายเหตุ ครั้งที่ 1 โดยใช้เอกสารจดหมายเหตุของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นกรณีศึกษา เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านงานจดหมายเหตุให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่สนใจโดยทั่วไป

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รองศาสตราจารย์ ดร. ภาสุรี ลือสกุล ได้รับเชิญไปเป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้คำแนะนำและคำปรึกษาเกี่ยวกับผลงานวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ภาพนำเสนอแนวคิดครอบครัวนิยมของชาวลาตินอเมริกาผ่านภาพยนต์แอนิเมชั่นเรื่อง Coco และ Encanto