อาจารย์ ดร.นยา สุจฉายา อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิชาการจัดการจดหมายเหตุ ครั้งที่ 1

อาจารย์ ดร.นยา สุจฉายา อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษ์ ได้รับเชิญจากฝ่ายพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม ไปเป็นวิทยากรโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิชาการจัดการจดหมายเหตุ ครั้งที่ 1 โดยใช้เอกสารจดหมายเหตุของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นกรณีศึกษา เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านงานจดหมายเหตุให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่สนใจโดยทั่วไป

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง ได้รับเชิญไปเป็นประธานกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี ประจำปีการศึกษา 2566  และเข้าร่วมประชุมพิจารณาผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา