ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัษฎายุทธ ชูศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการทำวิทยานิพนธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัษฎายุทธ ชูศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไปเป็นวิทยากรบรรยายข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการทำวิทยานิพนธ์ เมื่อวันจันทร์ที่ 6  มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง