ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นผู้พิจารณาบทความวิจัยการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์ภายในสาขาวิชาศิลปศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากสาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไปเป็นผู้พิจารณาบทความวิจัยการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์ภายในสาขาวิชาศิลปศาสตร์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง