รองศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิรงค์ จิวากานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปการละคร ได้รับเชิญไปปฏิบัติงานต่างประเทศ โครงการทัศนศึกษาและฝึกปฏิบัติงานต่างประเทศ

รองศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิรงค์ จิวากานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปการละคร ได้รับเชิญจากหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม (สหสาขาวิชา/การจัดการเรียนการสอนทางไกล) บัณฑิตวิทยาลัย  ไปปฏิบัติงานต่างประเทศ โครงการทัศนศึกษาและฝึกปฏิบัติงานต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 2 – 9 กันยายน 2565  
ณ ประเทศสาธารณรัฐทูร์เคีย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คณาจารย์คณะอักษรศาสตร์ ได้รับเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นฐาน (OBE) ตามเกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณารายงานการวิจัย เรื่อง “การสร้างและพัฒนาสื่อออนไลน์สำหรับการเตรียมตัวสอบวัดระดับความรู้ความสามารถทางภาษาเกาหลี 1 (TOPIK I)”