รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมเสวนาเรื่อง “ครบเครื่อง เรื่องกฎหมาย ลิขสิทธิ์ ยุคดิจิทัล”

รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ไปเป็นวิทยากรร่วมเสวนาเรื่อง “ครบเครื่อง เรื่องกฎหมาย ลิขสิทธิ์ ยุคดิจิทัล” ในหัวข้อ “รู้ให้ครบเครื่อง เรื่องประกาศข้อยกเว้นการละเมิดมาตรการทางเทคโนโลยี” เมื่อวันศุกร์ที่ 9  กันยายน 2565 เวลา 14:30 – 16:20 น. ผ่านระบบออนไลน์

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง ได้รับเชิญไปเป็นประธานกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี ประจำปีการศึกษา 2566  และเข้าร่วมประชุมพิจารณาผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา