อาจารย์ ดร.พิมพ์พจน์ สีลาเขต อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับการแต่งตั้งจากสภาการจดหมายเหตุสากล ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและเลขานุการในคณะที่ปรึกษาด้านการฝึกอบรม (Training Programme Advisory Group – TPAG)

อาจารย์ ดร.พิมพ์พจน์ สีลาเขต อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับการแต่งตั้งจากสภาการจดหมายเหตุสากล (International Council on Archives – ICA) ให้ดำรงตำแหน่งในคณะทำงาน 2 ชุด คือ ดำรงตำแหน่งกรรมการและเลขานุการในคณะที่ปรึกษาด้านการฝึกอบรม (Training Programme Advisory Group – TPAG) ซึ่งเป็นคณะทำงานที่ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในปีนี้ พันธกิจของคณะทำงานนี้คือแนะนำและวางกลยุทธ์ด้านการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่บุคลากรในวิชาชีพด้านเอกสารและจดหมายเหตุทั่วโลก และตำแหน่งที่สองคือ ได้รับเลือกเป็นสมาชิกในคณะทำงานฝ่ายการศึกษาด้านงานจดหมายเหตุ (Section on Archival Education) 

อาจารย์ ดร.พิมพ์พจน์ สีลาเขต เป็นนักวิชาการด้านการจัดการเอกสารและจดหมายเหตุคนแรกในประเทศไทยที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวในสภาการจดหมายเหตุสากล องค์กรนี้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2491 มีสำนักงานใหญ่อยู่ ณ กรุงปารีส ปัจจุบันมีประเทศสมาชิก 199 ประเทศ จำนวน 1,400 คน

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง