รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการ “Plagiarism กับงานวิจัย”

รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไปเป็นวิทยากรโครงการ “Plagiarism กับงานวิจัย” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 09:30 – 12:30 น. ณ ห้องประชุมปัณฑิตา ชั้น 10 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง