ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพยา จินตโกวิท ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายการเรียนการสอนในรายวิชา 070153806 Digital Business for aging Society

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพยา จินตโกวิท อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ไปเป็นวิทยากรบรรยายการเรียนการสอนในรายวิชา 070153806 Digital Business for aging Society ในภาคเรียนที่ 2 /2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 26  ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 13:00 – 16:00 น. ห้อง 3A13 ชั้น 3 อาคารนวมินทรราชินี 

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง