ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพยา จินตโกวิท ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายการเรียนการสอนในรายวิชา 070153806 Digital Business for aging Society

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพยา จินตโกวิท อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ไปเป็นวิทยากรบรรยายการเรียนการสอนในรายวิชา 070153806 Digital Business for aging Society ในภาคเรียนที่ 2 /2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 26  ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 13:00 – 16:00 น. ห้อง 3A13 ชั้น 3 อาคารนวมินทรราชินี 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คณาจารย์คณะอักษรศาสตร์ ได้รับเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นฐาน (OBE) ตามเกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณารายงานการวิจัย เรื่อง “การสร้างและพัฒนาสื่อออนไลน์สำหรับการเตรียมตัวสอบวัดระดับความรู้ความสามารถทางภาษาเกาหลี 1 (TOPIK I)”