ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิราภรณ์ คลังธนบูรณ์ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมการดำเนินการพัฒนาระบบการจัดการคลังสารสนเทศรัฐสภา(Parliamentary Repository of Thailand : PRT) ครั้งที่ 1/2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิราภรณ์ คลังธนบูรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเข้าร่วมประชุมการดำเนินการพัฒนาระบบการจัดการคลังสารสนเทศรัฐสภา(Parliamentary Repository of Thailand : PRT)  ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 16  ธันวาคม 2565 เวลา 09:30 น. ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ N 401 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง