อาจารย์ ดร.ชนันพร เหมสกุล ได้รับเชิญเป็นกรรมการสอบภาคนิพนธ์รายวิชารัสเซียศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)

อาจารย์ ดร.ชนันพร เหมสกุล สาขาวิชาภาษารัสเซีย ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไป 
เป็นกรรมการสอบภาคนิพนธ์รายวิชารัสเซียศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ให้กับนักศึกษาชั้นปี 4  
ของนางสาววลัยลักษณ์ สังข์ผาด และนางสาวธันย์ชนก เกษตรลักษมี หัวข้อภาคนิพนธ์: วิเคราะห์การถ่ายทอดวัฒนธรรมด้านอารผ่านแอนิเมชั่นเรื่อง Masha and The Bear ในระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม – 26 พฤศจิกายน 2565

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง