ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชานป์วิชช์ ทัดแก้ว ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการอักษร ภาษา วิทยาวรรณกรรม ครั้งที่ 1 หัวข้อเรื่อง“การตรวจชำระต้นฉบับตัวเขียน : วิธีวิทยาในการเข้าถึงวรรณคดีโบราณ”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชานป์วิชช์ ทัดแก้ว สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไปเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการอักษร ภาษา วิทยาวรรณกรรม ครั้งที่ 1 หัวข้อเรื่อง“การตรวจชำระต้นฉบับตัวเขียน: วิธีวิทยาในการเข้าถึงวรรณคดีโบราณ” เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 13:00 – 16:30 น.

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง