ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาให้ข้อเสนอแนะร่างหลักสูตรภาษาเกาหลีสำหรับแรงงาน และร่างหลักสูตรภาษาเกาหลี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ไปเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาให้ข้อเสนอแนะร่างหลักสูตรภาษาเกาหลีสำหรับแรงงาน และร่างหลักสูตรภาษาเกาหลี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง