อาจารย์ ดร.พิมพ์มนัส วิบุลศิลป์ ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้แนะนำและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในงานนำเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง “การเปลี่ยนแปลงการรับรู้และการผลิตสร้างความรู้ของชนชั้นนำสยามต่ออินเดีย พ.ศ. 2410 – 2455”

อาจารย์ ดร.พิมพ์มนัส วิบุลศิลป์ อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ ได้รับเชิญจากภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไปเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้แนะนำและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในงานนำเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง “การเปลี่ยนแปลงการรับรู้และการผลิตสร้างความรู้ของชนชั้นนำสยามต่ออินเดีย พ.ศ. 2410 – 2455” เมื่อวันศุกร์ที่ 27  มกราคม 2566 เวลา 13:30 – 15:00 น. ณ ภาควิชาประวัติศาสตร์  
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง