อาจารย์ ดร.อาทิตย์ เจียมรัตตัญญู ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษในรายวิชา 415 233 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยุคปัจจุบัน

อาจารย์ ดร.อาทิตย์ เจียมรัตตัญญู อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ ได้รับเชิญจากคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ไปเป็นอาจารย์พิเศษในรายวิชา 415 233 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยุคปัจจุบัน    
เมื่อวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2566 เวลา 8.30 – 11.10 น. ณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง