อาจารย์ ดร.ณัชพล บุญประเสริฐกิจ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “วรรณกรรมกับวิทยาศาสตร์ : กระบวนทัศน์วรรณคดีเปรียบเทียบแบบข้ามศาสตร์”

อาจารย์ ดร.ณัชพล บุญประเสริฐกิจ ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ ได้รับเชิญจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไปเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “วรรณกรรมกับวิทยาศาสตร์ : กระบวนทัศน์วรรณคดีเปรียบเทียบแบบข้ามศาสตร์” เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11:00 – 14:00 น. ณ ห้องนิภานภดล อาคาร 35 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รองศาสตราจารย์ ฤทธิรงค์ จิวากานนท์ ได้รับเชิญให้ไปปฏิบัติงานต่างประเทศในโครงการศึกษาดูงานและฝึกงานต่างประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ้ เมืองโจวจวง และเมืองจูเจียเจี่ยว สาธารณรัฐประชาชนจีน