ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกร แก้ววิภาส ได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกร แก้ววิภาส อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเยอรมัน ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญจากโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ไปเป็นคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2566

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง