ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณา เพ็ชรกิจ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมบรรยายเนื้อหาด้านการอ่านและการเขียนบทความวิจัยและวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่มีคุณภาพสูง หัวข้อ How to avoid plagiarism in scientific research reports for graduate students

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณา เพ็ชรกิจ อาจารย์ประจำศูนย์ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ได้รับเชิญจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีทางการแพทย์ ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ ไปเป็นวิทยากรร่วมบรรยายเนื้อหาด้านการอ่านและการเขียนบทความวิจัยและวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่มีคุณภาพสูง หัวข้อ How to avoid plagiarism in scientific research reports for graduate students ในทุกวันศุกร์ ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ – 24 มีนาคม 2566 เวลา 09:00 – 12:00 น. ยกเว้นวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 ณ School of Global Health (SCG) ตึกอานันทมหิดล ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล ได้รับเชิญไปเป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน เพื่อทำหน้าที่ตรวจประเมินคุณภาพหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการวิจัยเรื่อง “โครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา :การพัฒนาระบบรองรับสังคมสูงวัยในชุมชนเมืองภาคตะวันออก” และโครงการวิจัยเรื่อง “บางแสนสร้างสรรค์ : เสริมสร้างเมืองให้แข็งแกร่งด้วย ศิลปะร่วมสมัยของชุมชน” 

อาจารย์ ดร.สรคม ดิสสะมาน ได้รับเชิญไปเป็นผู้ดำเนินรายการโครงการวิจัยเรื่อง “การสร้างคุณค่าร่วมเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์พื้นที่ยอด – ภูลังกา ชายแดนจังหวัดน่านและพะเยา” และโครงการวิจัยเรื่อง “ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัยในภูมิภาคของประเทศไทยกรณีศึกษาเมืองพิษณุโลกบนความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”