ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นยา สุจฉายา และอาจารย์ ดร.พิมพ์พจน์ สีลาเขต ได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ในคณะกรรมการจัดการประชุมสัมมนา The 24th SARBICA Executive Board Meeting and International Seminar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นยา สุจฉายา และอาจารย์ ดร.พิมพ์พจน์ สีลาเขต คณาจารย์จากภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ไปเป็นคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ในคณะกรรมการจัดการประชุมสัมมนา The 24th  SARBICA Executive Board Meeting and International Seminar

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รองศาสตราจารย์ ฤทธิรงค์ จิวากานนท์ ได้รับเชิญให้ไปปฏิบัติงานต่างประเทศในโครงการศึกษาดูงานและฝึกงานต่างประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ้ เมืองโจวจวง และเมืองจูเจียเจี่ยว สาธารณรัฐประชาชนจีน