รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ อรุณมานะกุล ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การใช้คลังข้อมูลภาษาเพื่อการวิจัยและการสอนภาษา”

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ อรุณมานะกุล อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาศาสตร์ ได้รับเชิญจากสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ไปเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การใช้คลังข้อมูลภาษาเพื่อการวิจัยและการสอนภาษา” เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เวลา 13:00 – 16:30 น. ผ่านระบบออนไลน์  

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง