ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาศาสตร์ ได้รับเชิญจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ไปเป็นวิทยากรบรรยายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ในวันที่ 5 เมษายน วันที่ 3 พฤษภาคม วันที่ 7 มิถุนายน วันที่ 5 กรกฎาคม วันที่ 2 สิงหาคม และวันที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 18:30 – 19:30 น. ผ่านระบบออนไลน์ 

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง