ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิราภรณ์ คลังธนบูรณ์ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิราภรณ์ คลังธนบูรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากคณะอนุกรรมการการจัดการข้อมูล การสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล ไปเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 13:30 ณ ห้องประชุมหมายเลข 504 สำนักนโยบายและแผน ชั้น 5 อาคารรัฐสภา  

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง