ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิราภรณ์ คลังธนบูรณ์ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิราภรณ์ คลังธนบูรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากคณะกรรมการการดำเนินการพัฒนาระบบการจัดการคลังสารสนเทศรัฐสภา (Parliamentary Repository of Thailand : PRT) ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ไปเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 14:00 ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ N401 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง