รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ภักดีผาสุข ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ภาษากับการนำเสนอตัวตนในบริบทสังคมวัฒนธรรมไทย”

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ภักดีผาสุข อาจารย์ภาควิชาภาษาไทย ได้รับเชิญจากคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ไปเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ภาษากับการนำเสนอตัวตนในบริบทสังคมวัฒนธรรมไทย” ในวันที่ 5  มิถุนายน 2566 เวลา 09:30 – 10:00 น. ณ ห้องประชุมหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ อาคาร 36 ปี คณะอักษรศาสตร์

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง