ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ ปั้นบำรุงกิจ ได้รับเชิญเป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพหนังสือ รายวิชาพื้นฐาน ภูมิศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ ปั้นบำรุงกิจ อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์ ได้รับเชิญจากกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ฝ่ายวิชาการ บริษัท สำนักพิมพ์เอมพันธ์ จำกัด ไปเป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพหนังสือ รายวิชาพื้นฐาน ภูมิศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง