ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมล บุษบรรณ์ ได้รับเชิญเข้าร่วมการเสวนาโครงการการจุดประกายการเปลี่ยนผ่านจากสังคมเพิกเฉยสู่สังคมชาญฉลาด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมล บุษบรรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ไปเข้าร่วมการเสวนาโครงการการจุดประกายการเปลี่ยนผ่านจากสังคมเพิกเฉยสู่สังคมชาญฉลาด เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 15:00 – 16:30 น. ผ่านระบบออนไลน์

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง ได้รับเชิญไปเป็นประธานกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี ประจำปีการศึกษา 2566  และเข้าร่วมประชุมพิจารณาผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา