อาจารย์ ดร.ประโลม บุญรัศมี ได้รับเชิญเป็นผู้สอนในหัวข้อ “Wine and Culture” ในรายวิชา 0295110 ไวน์ศึกษา (Wine Education)

อาจารย์ ดร.ประโลม บุญรัศมี อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาโปรตุเกส ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญจากศูนย์การศึกษาทั่วไป ไปเป็นผู้สอนในหัวข้อ “Wine and Culture” ในรายวิชา 0295110 ไวน์ศึกษา (Wine Education) เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566  เวลา 13:00 – 16:00 น. ณ ห้อง Room L อาคารวิทยพัฒนา

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง