ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ช้างบุญชู ได้รับเชิญเป็นอาจารย์สอนวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ให้แก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ช้างบุญชู อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาตะวันออก ได้รับเชิญจากสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ไปเป็นอาจารย์สอนวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ให้แก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 และ 27 มิถุนายน 2566   

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง ได้รับเชิญไปเป็นประธานกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี ประจำปีการศึกษา 2566  และเข้าร่วมประชุมพิจารณาผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา