ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการ “การพัฒนาศักยภาพด้านการสอนและงานวิจัยภาษาเชิงปฏิบัติ”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาศาสตร์ ได้รับเชิญจากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไปเป็นวิทยากรในโครงการ “การพัฒนาศักยภาพด้านการสอนและงานวิจัยภาษาเชิงปฏิบัติ” ระหว่างวันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2566 เวลา 08:30 – 16:00 น. ณ ห้อง LEARNING SPACE 1  ชั้น 3 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์เทเวศร์

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง ได้รับเชิญไปเป็นประธานกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี ประจำปีการศึกษา 2566  และเข้าร่วมประชุมพิจารณาผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา