รองศาสตราจารย์ ดร.จารุณี หงส์จารุ ได้รับเชิญเป็นคณะทำงานและที่ปรึกษาละครเพลงเรื่อง “หัวใจอภัยมณี”

รองศาสตราจารย์ ดร.จารุณี หงส์จารุ อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปการละคร  ได้รับเชิญจากสภาวัฒนธรรมเขตปทุมวัน ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ไปเป็นคณะทำงานและที่ปรึกษาละครเพลงเรื่อง “หัวใจอภัยมณี” ระหว่างวันที่ 9 มิถุนายน – 20 กรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง ได้รับเชิญไปเป็นประธานกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี ประจำปีการศึกษา 2566  และเข้าร่วมประชุมพิจารณาผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา