ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง ได้รับเชิญเป็นกรรมการในคณะกรรมการจัดทำสาระการเรียนรู้ภาษาเกาหลี ครั้งที่ 1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปเป็นกรรมการในคณะกรรมการจัดทำสาระการเรียนรู้ภาษาเกาหลี ครั้งที่ 1 และเข้าร่วมประชุมดังกล่าวฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 ผ่านระบบออนไลน์ 

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง ได้รับเชิญไปเป็นประธานกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี ประจำปีการศึกษา 2566  และเข้าร่วมประชุมพิจารณาผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา