ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานพ อาดัม ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชาอิสลามศึกษา และภาษาอาหรับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานพ อาดัม อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอาหรับ ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากโรงเรียนอิสลามบำรุงศาสน์ ไปเป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชาอิสลามศึกษา และภาษาอาหรับทุกวันศุกร์ ช่วงเวลา 09:30 – 11:30 น. ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2566 – วันที่ 1 มีนาคม 2567  ณ โรงเรียนอิสลามศาสน์

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล ได้รับเชิญไปเป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน เพื่อทำหน้าที่ตรวจประเมินคุณภาพหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการวิจัยเรื่อง “โครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา :การพัฒนาระบบรองรับสังคมสูงวัยในชุมชนเมืองภาคตะวันออก” และโครงการวิจัยเรื่อง “บางแสนสร้างสรรค์ : เสริมสร้างเมืองให้แข็งแกร่งด้วย ศิลปะร่วมสมัยของชุมชน” 

อาจารย์ ดร.สรคม ดิสสะมาน ได้รับเชิญไปเป็นผู้ดำเนินรายการโครงการวิจัยเรื่อง “การสร้างคุณค่าร่วมเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์พื้นที่ยอด – ภูลังกา ชายแดนจังหวัดน่านและพะเยา” และโครงการวิจัยเรื่อง “ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัยในภูมิภาคของประเทศไทยกรณีศึกษาเมืองพิษณุโลกบนความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”