รองศาสตราจารย์ ดร.จารุณี หงส์จารุ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรฝึกอบรมหัวข้อ ศิลปการใช้เสียงในการฝึกอบรม

รองศาสตราจารย์ ดร.จารุณี หงส์จารุ อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปการละคร ได้รับเชิญจากกลุ่มงานพัฒนาและการฝึกอบรมการบริการบนเครื่องบิน สังกัดฝ่ายพัฒนาและควบคุมคุณภาพการปฏิบัติการบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ไปเป็นวิทยากรฝึกอบรมหัวข้อ ศิลปการใช้เสียงในการฝึกอบรม เมื่อวันที่ 6  มิถุนายน 2566 เวลา 08:30 น. – 16:30 น. ณ ห้อง 1302 ชั้น 3 อาคาร OPC-A1 ศูนย์ปฏิบัติการการบินไทย สุวรรณภูมิ

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล ได้รับเชิญไปเป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน เพื่อทำหน้าที่ตรวจประเมินคุณภาพหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการวิจัยเรื่อง “โครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา :การพัฒนาระบบรองรับสังคมสูงวัยในชุมชนเมืองภาคตะวันออก” และโครงการวิจัยเรื่อง “บางแสนสร้างสรรค์ : เสริมสร้างเมืองให้แข็งแกร่งด้วย ศิลปะร่วมสมัยของชุมชน” 

อาจารย์ ดร.สรคม ดิสสะมาน ได้รับเชิญไปเป็นผู้ดำเนินรายการโครงการวิจัยเรื่อง “การสร้างคุณค่าร่วมเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์พื้นที่ยอด – ภูลังกา ชายแดนจังหวัดน่านและพะเยา” และโครงการวิจัยเรื่อง “ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัยในภูมิภาคของประเทศไทยกรณีศึกษาเมืองพิษณุโลกบนความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”