ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นยา สุจฉายา ได้รับเชิญเป็นวิทยากร เรื่อง แนวโน้มการจัดการเอกสารในระบบนิเวศดิจิทัล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นยา สุจฉายา อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไปเป็นวิทยากร เรื่อง แนวโน้มการจัดการเอกสารในระบบนิเวศดิจิทัล เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 เวลา 8:00 น. – 12:00 น. ณ ห้อง 3218 อาคาร HS.03 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง