ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยรัตน์ พลมุข ได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการสัมมนาเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการและวิจัย หัวข้อ “การศึกษาอารมณ์ในวรรณกรรมไทย”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยรัตน์ พลมุข อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย ได้รับเชิญจากหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไปเป็นวิทยากรโครงการสัมมนาเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการและวิจัย หัวข้อ “การศึกษาอารมณ์ในวรรณกรรมไทย” เมื่อวันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 13:00 – 16:00 น. ผ่านระบบออนไลน์ 

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง