ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรสอนรายวิชา 335 541 การชำระเอกสารโบราณ (RESTITUTION OF ANCIENT MANUSCRIPTS) ระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566 ในหัวข้อ “การตรวจสอบชำระเอกสารโบราณประเภทคัมภีร์ทางศาสนา”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ได้รับเชิญจากภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ไปเป็นวิทยากรสอนรายวิชา 335 541 การชำระเอกสารโบราณ (RESTITUTION OF ANCIENT MANUSCRIPTS) ระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566 ในหัวข้อ “การตรวจสอบชำระเอกสารโบราณประเภทคัมภีร์ทางศาสนา” ในวันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 13:00 – 15:40 น. ณ ห้อง บค.507 คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ  

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง