ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณา เพ็ชรกิจ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาทักษะภาษาไทยเพื่อการแพทย์สำหรับนิสิตแพทย์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณา เพ็ชรกิจ อาจารย์ประจำศูนย์ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ได้รับเชิญจากหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ฝ่ายวิชาการ ไปเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาทักษะภาษาไทยเพื่อการแพทย์สำหรับนิสิตแพทย์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2566 ทุกวันศุกร์ ระหว่างเดือนสิงหาคม – กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 16:00 – 18:00 น. ณ ห้องเรียนหลักสูตรนานาชาติ และห้องประชุมสำนักงานหลักสูตรนานาชาติ ชั้น 6 อาคาร อปร และผ่านระบบออนไลน์ 

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง