ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณา เพ็ชรกิจ ได้รับเชิญเป็นผู้บรรยายรายวิชา 3000723 พัฒนาทักษะสำหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Skill Development for Medical Sciences Research)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณา เพ็ชรกิจ อาจารย์ประจำศูนย์ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศได้รับเชิญจากหลักสูตร วท.ม. และวท.ด. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ไปเป็นผู้บรรยายรายวิชา 3000723 พัฒนาทักษะสำหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Skill Development for Medical Sciences Research) ในภาคต้น ปีการศึกษา 2566 ในระหว่างวันที่ 7 สิงหาคม –  24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13:00 – 15:00 น.

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง