คณาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการอบรมศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. ประจำปี 2566

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวิไล ธีระโรจนารัตน์ รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี ชีวินศิริวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ ปั้นบำรุงกิจ และอาจารย์ ดร.อารีรัตน์ แพทย์นุเคราะห์ คณาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์ ได้รับเชิญจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ไปเป็นวิทยากรในการอบรมศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. ประจำปี 2566 ในระหว่างวันที่ 16 – 24 กันยายน 2566 ณ โรงแรมบางกอก พาเลส มักกะสัน กรุงเทพฯ  

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง