อาจารย์ ดร.อภิชาติ พงษ์เกษม ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษทำการสอนด้านอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับภาคฟัรดูอีนให้แก่นักเรียนในระดับ ชั้นปีที่ 7 – 10

อาจารย์ ดร.อภิชาติ พงษ์เกษม อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอาหรับ ภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากโรงเรียนนูรุ้ลอิสสลาม (สุเหร่าเขียว) ไปเป็นอาจารย์พิเศษทำการสอนด้านอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับภาคฟัรดูอีนให้แก่นักเรียนในระดับ ชั้นปีที่ 7 – 10 ทุกวันเสาร์ และวันอาทิตย์ เวลา 09:00 – 16:00 น. ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566 – ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณ โรงเรียนนูรุ้ลอิสสลาม (สุเหร่าเขียว)

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อาจารย์ ดร.สรคม ดิสสะมาน ได้รับเชิญไปเข้าร่วมโครงการการประชุมและการนำเสนอบทความทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง การจัดการศึกษาและวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษม เพ็ญภินันท์ ได้รับเชิญไปเป็นคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ (Editorial Board) ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้งที่ 3 (Thailand 3rd Annual Conference on Anthropology and Sociology)