ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์ ได้รับเป็นอาจารย์พิเศษสอน ในรายวิชา 415 302 มรดกทางวัฒนธรรมและความคิดในเอเชีย ในวันที่ 3 ตุลาคม 2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ ได้รับเชิญจากคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ไปเป็นอาจารย์พิเศษสอน ในรายวิชา 415 302 มรดกทางวัฒนธรรมและความคิดในเอเชีย ในวันที่ 3 ตุลาคม 2566  เวลา13:55 – 16:35 น. ณ อ.50-517 อาคาร 50 ปี คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม 

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง