ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนกร แก้ววิภาส ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันตก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2567)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนกร แก้ววิภาส อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันตก สาขาวิชาภาษาเยอรมัน ได้รับเชิญจากภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไปเข้าร่วมประชุมวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันตก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2567) เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2566  เวลา 13:00 – 14:00 น. ณ ห้อง 300/6 ชั้น 3 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง