อาจารย์ ดร. ปิยฤดี ไชยพร ได้รับเชิญเป็นอาจารย์ผู้สอนบรรยายในรายวิชา 3500546 จริยธรรมในศิลปะบำบัด ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 1

อาจารย์ ดร.ปิยฤดี ไชยพร อาจารย์ประจำภาควิชาปรัชญา ได้รับเชิญจากหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะบำบัด (หลักสูตรนานาชาติ) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปเป็นอาจารย์ผู้สอนบรรยายในรายวิชา 3500546 จริยธรรมในศิลปะบำบัด ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 1 ในวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2566 เวลา 18:00 น. – 20:00 น. ผ่านระบบออนไลน์ 

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อาจารย์ ดร.สรคม ดิสสะมาน ได้รับเชิญไปเข้าร่วมโครงการการประชุมและการนำเสนอบทความทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง การจัดการศึกษาและวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษม เพ็ญภินันท์ ได้รับเชิญไปเป็นคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ (Editorial Board) ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้งที่ 3 (Thailand 3rd Annual Conference on Anthropology and Sociology)