ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สืบพงศ์ ช้างบุญชู ได้รับเชิญเป็นผู้สอนวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สืบพงศ์ ช้างบุญชู อาจารย์ประจำภาควิชาตะวันออก สาขาวิชาภาษาจีน ได้รับเชิญจากสถาบันศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ไปเป็นผู้สอนวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม – 24 พฤศจิกายน 2566  

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อาจารย์ ดร.สรคม ดิสสะมาน ได้รับเชิญไปเข้าร่วมโครงการการประชุมและการนำเสนอบทความทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง การจัดการศึกษาและวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษม เพ็ญภินันท์ ได้รับเชิญไปเป็นคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ (Editorial Board) ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้งที่ 3 (Thailand 3rd Annual Conference on Anthropology and Sociology)