คณาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์เข้าร่วมประชุมโครงการ “ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวและผู้ประกอบการการท่องเที่ยวเชิงพื้นที่ ตำบลสกาด อำเภอปัว จังหวัดน่าน”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ ปั้นบำรุงกิจ และอาจารย์ ดร.ชนิตา ดวงยิหวา อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์ ได้รับเชิญจากส่วนคลัสเตอร์วิจัย ฝ่ายบริหารโครงการ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไปเข้าร่วมประชุมโครงการ “ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวและผู้ประกอบการการท่องเที่ยวเชิงพื้นที่ ตำบลสกาด อำเภอปัว จังหวัดน่าน” ระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2566 ณ อำเภอปัว จังหวัดน่าน 

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง