คณาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์เข้าร่วมการประชุม Thai – UK World-class University Consortium: Promoting Cross-Disciplinary Research and Impacting Sustainable Develop Goals (SDGs)

รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี ชีวินศิริวัฒน์ อาจารย์ ดร.ชนิตา ดวงยิหวา อาจารย์ ดร.เอกกมล วรรณเมธี อาจารย์ ดร.มัลลิกา สุกิจปาณีนิจ และอาจารย์ ดร.พุทธพร อารีประชากุล อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์ ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และบริติส เคานซิล เข้าร่วมการประชุม Thai – UK World-class University Consortium: Promoting Cross-Disciplinary Research and Impacting Sustainable Develop Goals (SDGs)  ระหว่างวันที่ 18 – 19 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรม เดอะสุโกศล กรุงเทพฯ 

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล ได้รับเชิญไปเป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน เพื่อทำหน้าที่ตรวจประเมินคุณภาพหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการวิจัยเรื่อง “โครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา :การพัฒนาระบบรองรับสังคมสูงวัยในชุมชนเมืองภาคตะวันออก” และโครงการวิจัยเรื่อง “บางแสนสร้างสรรค์ : เสริมสร้างเมืองให้แข็งแกร่งด้วย ศิลปะร่วมสมัยของชุมชน” 

อาจารย์ ดร.สรคม ดิสสะมาน ได้รับเชิญไปเป็นผู้ดำเนินรายการโครงการวิจัยเรื่อง “การสร้างคุณค่าร่วมเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์พื้นที่ยอด – ภูลังกา ชายแดนจังหวัดน่านและพะเยา” และโครงการวิจัยเรื่อง “ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัยในภูมิภาคของประเทศไทยกรณีศึกษาเมืองพิษณุโลกบนความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”