ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง ได้รับเชิญไปเป็นอาจารย์พิเศษ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไปเป็นอาจารย์พิเศษสอนในหัวข้อ “วัจนกรรมในภาษาเกาหลี”  เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13:30 – 17:20 น. ผ่านระบบออนไลน์  และในหัวข้อ “การสอนไวยากรณ์ภาษาเกาหลี”  เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13:30 – 16:20 น. ผ่านระบบออนไลน์

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รองศาสตราจารย์ ฤทธิรงค์ จิวากานนท์ ได้รับเชิญให้ไปปฏิบัติงานต่างประเทศในโครงการศึกษาดูงานและฝึกงานต่างประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ้ เมืองโจวจวง และเมืองจูเจียเจี่ยว สาธารณรัฐประชาชนจีน