ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง “การศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย” 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาศาสตร์ ได้รับเชิญจากโรงเรียนนาคประสิทธิ์ มูลนิธิวัดบางช้างเหนือ ไปเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง “การศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย” เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:45 – 10:45 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ชั้น 7 อาคารพิทักสุนทร 

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง ได้รับเชิญไปเป็นประธานกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี ประจำปีการศึกษา 2566  และเข้าร่วมประชุมพิจารณาผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา