คณาจารย์ภาควิชาภาษาอังกฤษ ได้รับเชิญไปเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขัน BBTeach Speech Contest 2023 รองชิงชนะเลิศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศนิ ชาติอุดมเดช อาจารย์ ดร.ชื่นสุมน ธรรมนิตยกุล และอาจารย์ ดร.พราว เศรษฐบุตร อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ ได้รับเชิญจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) ไปเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขัน BBTeach Speech Contest 2023 รองชิงชนะเลิศ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:00 – 16:00 น. ณ ห้องประชุมบานเย็น สายัณหวิกสิต ชั้น 15 อาคารมหาวชิรุณหิศ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง