ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษม เพ็ญภินันท์ ได้รับเชิญไปเป็นคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ (Editorial Board) ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้งที่ 3 (Thailand 3rd Annual Conference on Anthropology and Sociology) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษม เพ็ญภินันท์ อาจารย์ประจำภาควิชาปรัชญา ได้รับเชิญจากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไปเป็นคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ (Editorial Board) เพื่อทำหน้าที่คัดเลือกบทคัดย่อและ/หรือบทความ เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ และตรวจสอบบทความก่อนการเผยแพร่ การประชุมวิชาการระดับชาติด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้งที่ 3 (Thailand 3rd Annual Conference on Anthropology and Sociology) ภายใต้หัวข้อ“ม(า)นุษยะ ในภาวะพลิกผัน” เมื่อวันที่ 2 – 3 พฤศจิกายน 2566 ณ คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รองศาสตราจารย์ ดร. ภาสุรี ลือสกุล ได้รับเชิญไปเป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้คำแนะนำและคำปรึกษาเกี่ยวกับผลงานวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ภาพนำเสนอแนวคิดครอบครัวนิยมของชาวลาตินอเมริกาผ่านภาพยนต์แอนิเมชั่นเรื่อง Coco และ Encanto