ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษม เพ็ญภินันท์ ได้รับเชิญไปเป็นคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ (Editorial Board) ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้งที่ 3 (Thailand 3rd Annual Conference on Anthropology and Sociology) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษม เพ็ญภินันท์ อาจารย์ประจำภาควิชาปรัชญา ได้รับเชิญจากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไปเป็นคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ (Editorial Board) เพื่อทำหน้าที่คัดเลือกบทคัดย่อและ/หรือบทความ เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ และตรวจสอบบทความก่อนการเผยแพร่ การประชุมวิชาการระดับชาติด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้งที่ 3 (Thailand 3rd Annual Conference on Anthropology and Sociology) ภายใต้หัวข้อ“ม(า)นุษยะ ในภาวะพลิกผัน” เมื่อวันที่ 2 – 3 พฤศจิกายน 2566 ณ คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง ได้รับเชิญไปเป็นประธานกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี ประจำปีการศึกษา 2566  และเข้าร่วมประชุมพิจารณาผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา